Årsrapport 2017: Styrets beretning

Styret er uforandret fra 2016, og består av Jens Frode Vågen, Jorunn Gangsøy Itland, Ester Itland og Andreas Frantzen. Styret har lagt vekt på åpen og god informasjon til alle medlemmene, og arbeidet for større involvering og deltakelse i viktige beslutninger for foreningen.

Året 2017 har vært preget av høyt aktivitetsnivå og en stor satsing på å legge til rette for allsidige aktiviteter og sunne tilbud for den oppvoksende slekt. Menigheten i Måløy er en ung forsamling med en stor andel av ungdommer og barn, noe som naturlig preger aktiviteten i foreningen vår.

Oslofjord Conference Center er under utbygging og flere nye hotellbygg skal stå ferdig innen utgangen av 2020. Flere av medlemmene i BKM Måløy har investert i langsiktige leieavtaler i hotellbyggene, og noen tok i bruk de nye hotellsuitene i 2017. De flotte fasilitetene innbyr til mange fine opplevelser under BCCs arrangementer for framtiden.

Lokalmenigheten fra Eiker inviterte en omfattende innsamlingskonkurranse der de utfordret andre lokalmenigheter til å komme i mål med 50% av sine spareplaner allerede sommeren 2017. Medlemmene i BKM Måløy gikk inn for å delta i denne konkurransen, og vi klarte å nå målet i god tid før sommeren. Vi vil rette en stor takk til alle medlemmene som har støttet opp om lokalmenigheten sine mål, og dermed bidrar til å sikre at vi også i framtiden kan ha mulighet for å samles om det kristne budskapet

Sommeren 2017 kjøpte BKM Måløy naboeiendommen til sjøhuset vi hadde fra før på Kulen. Det er et stort sjøhus med unike muligheter, både for lokalmenighetens eget bruk, men det har også kapasitet for å leie ut til andre arrangement. Det har vært stor entusiasme og god oppslutning rundt arbeidet med å videreutvikle eiendommen på Kulen blant medlemmene våre.

Styret ser med optimisme på fremtiden og har stor tro på fortsatt vekst og trivsel for Menigheten i Måløy.