Fra styret

Året 2021 var prega av en avventende stemning i forhold til pandemien og restriksjoner som følge av denne. Vi gledet oss stort når vi kunne samles, både lokalt og til BCCs stevner på Brunstad, men stadig endringer i retningslinjer gjorde det vanskelig å planlegge både reiser til stevnene og våre lokale samvær.  

Vi opplever likevel et sterkt samhold i lokalmenigheten vår. Det er også en stor glede for styret å registrere at menigheten har vokst mer enn normalt i 2021, som følge av tilflytting. BKM Måløy hadde ved utgangen av året 110 medlemmer. Mer enn 60 av disse er barn og ungdom under 18 år. 

Når vi kunne begynne å samles igjen etter nedstengning og fravær ble det mer tydelig enn før at vi må ha mer plass. Lokalet i Rimstaddalen har blitt for trangt for våre behov, og lokalet, som nå nærmer seg 30 år, har et voksende behov for renovering. Årsmøtet i juni gav styret mandat til å jobbe med planer for å utvide eller bygge nytt lokale i Rimstaddalen.  

På høsten ble et lokalt arkitektkontor engasjert for å se på saken, og det ble oppretta en prosjektgruppe i BKM Måløy som skal være med i videre arbeid med planene. Første utkast fra arkitekten var klart i november, og det skapte stor begeistring og engasjement blant medlemmene. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg i 2022.  

Ved inngangen til året 2021 het lokalmenigheten vår Brunstad Kristelige Menighet Måløy, og ved utgangen av året het den BCC Måløy og var blitt medlem  av BCC-forbundet. I prosessen frem mot medlemskap, som blant annet innebar flere vedtekstendringer, har det vært mange formelle ting å sette seg inn i og medlemmene har vært engasjerte og satt seg inn i sakene. Styret opplever det som en trygghet å ha kompetanse i ryggen gjennom BCC Norge og kunne få retningslinjer og erfaringsoverføring for organisasjonsarbeidet slik at vi på best mulig måte kan legge til rette for vår kjernevirksomhet.  

Ved det ekstraordinære årsmøtet i desember ble medlemskapet i BCC-forbundet og nasjonalleddet BCC Norge godkjent, og de nye vedtektene vedtatt. Det videre bestemt at vi skulle gi halvparten av kapitalinntektene for året 2021 til misjonsarbeid i BCC. Ut over dette har BKM Måløy bidratt med 346 861 NOK i gave til sentralforeningen i regnskapsåret, for å støtte den internasjonale kristne virksomheten som går ut herfra.  

Sittende styre er Bjørnar Gangsøy, Jorunn Itland, Ester Itland og Andreas Frantzen.