Fra Styret

Året 2020 startet med mange planer og friskt pågangsmot. Lite visste vi at knappe tre måneder inn i det nye året skulle alt endre seg.

Frem til mars 2020 ble det gjennomført ukentlige tros-oppbyggende samlinger for alle medlemmene i regi av BKM Måløy ved forsamlingslokalet i Rimstaddalen.  Da landet «stengte ned» grunnet Covid -19 pandemien, ble alle planer lagt på is. Heldigvis kom nye ideer og løsninger raskt på banen, og medlemmene kunne fortsette med ukentlige online-samlinger via zoom-møter. Dette ble av stor betydning for både familiene, ungdommene og de eldre når vi ikke kunne møtes fysisk.

«På mange måter kan en kalle det for «annerledes-året». Det har utfordret oss til å tenke nytt og vi har funne gode løsninger som vi kan ta med oss videre».

I juni åpnet de nasjonale reglene for at vi kunne samles igjen.  Vi fikk da muligheten til å markere at syv ungdommer i BKM Måløy hadde gjennomført trosopplæringen som tilbys til de som er i konfirmasjonsalder. Dette kullet er en stor andel av ungdomsflokken i lokalmenigheten vår. De hadde hatt månedlige samlinger med trosopplæring siden høsten 2019.

For første gang siden 1974, måtte BKM Måløy avlyse det årlige stevnet vi pleier å avholde i Rimstaddalen om våren. Stevnet har pleid å ha rundt 200 gjester fra vennskapsmenigheter i hele landet, men måtte altså utgå grunnet koronarestriksjonene.

Innenfor de gjeldende smittevernregler som pandemien har ført med seg, har likevel både barn og ungdom fått ha et meningsfylt fritidstilbud store deler av året. Dette arbeidet skjer blant annet gjennom de samarbeidende foreningene BUK Måløy og Aktivitetsklubben Måløy. Vi er glade for muligheten til å ha disse aktivitetene, fordi det styrker samholdet og forebygger ensomhet i den «unntakstilstanden» som vi opplevde dette året.

Da mye av samfunnet stengte ned i mars, bygde Brunstad Christian Church (BCC) på kort tid opp et online studio. Dette gjorde at trosfeller over hele verden kunne sitte hjemme i egen stue og delta på konferansene til påske, pinse, sommer, høst og nyttår. Dette har også vært til stor glede og nytte for medlemmene i lokalmenigheten i Måløy. I tillegg til at de ordinære konferansene har blitt sendt ut fra online-studioet på Oslofjord Convention Center, har det ukentlig blitt produsert og sendt mange engasjerende program for både barn og ungdom. Ved flere anledninger har det blitt sendt direktesendte bidrag fra BKM Måløy på de internasjonale sendingene, andre ganger er det sendt inn korte videoer til sendingene for barn og unge. På denne måten har vi kunne delta på de tros-oppbyggende samlingene selv om vi ikke har muligheten til å være til stede fysisk.

I 2020 har BKM Måløy gitt økonomiske bidrag til BCC sitt internasjonale misjonsarbeid, og vi har vært med å gi økonomisk støtte for å muliggjøre satsingen på online-sendingene fra Brunstad. Gjennom lokale samlinger er medlemmene informert om de ulike investeringene som blir gjort, der det er også mulighet for å komme med innspill.

Her i Måløy har lokalmenigheten hatt fokus på å ta vare på og å utvikle egne eiendommer det siste året. Det blir jobbet med planer for å utvikle disse videre, slik at de møter fremtidens behov både for yngre og eldre. Det omfatter også planer for å gjøre stedet mer egnet for utleie og lokale konferanser.

Årsmøtet 2020 ble avholdt 13. august, i tråd med nasjonale smittevernregler. Her ble det blant annet vedtatt ny styresammensetning. Jens Frode Vågen ønsket å tre ut av rollen han har hatt i styret de siste årene, og Bjørnar Gangsøy ble valgt inn til ny styreleder. Styret i BKM Måløy består nå av Bjørnar Gangsøy, Jorunn G. Itland, Andreas Frantzen og Ester Itland.

På mange måter kan en kalle det for «annerledes-året». Det har utfordret oss til å tenke nytt og vi har funne gode løsninger som vi kan ta med oss videre.

På vegne av styret

Bjørnar Gangsøy (Styreformann)

Økonomi