Årsrapport: Fra styret 2019

Brunstad Kristelige Menighet i Måløy har en lang og rik historie, da menigheten her har eksistert helt siden 1914. BKM Måløy har et aktivitetssenter i Rimstaddalen, hvor det er faste ukentlige møter og samlinger for barn, unge, og øvrige aldersgrupper.

Styret i BKM Måløy samarbeider med andre lokalmenigheter i Norge, særlig på Vestlandet, og sentralforeningen Brunstad Christian Church (BCC). Vi legger vekt på åpen og god informasjon, involvering og deltakelse i beslutningsspørsmål som gjelder organisasjonen, for alle voksne medlemmer.

Dagens menighet består for en stor del av barn og unge. Vi er opptatt av å gi målgruppen som vokser opp et rikt og allsidig aktivitetstilbud, der den enkelte får bruke og utvikle evnene sine. Ungdomsgruppen får utfolde seg gjennom vår samarbeidende forening, Brunstad Ungdomsklubb med lokalklubben BUK Måløy. Dette tilbudet har utviklet seg videre til å bli et særs viktig ukentlig samlingspunkt for ungdommer fra 13 til 18 år. Vi har mange engasjerte ungdommer som frivillig stiller opp hver uke for å aktivisere yngre barn og unge.

Menighetens virksomhet er basert på frivillighet. Alle oppmuntres til å bidra til fellesskapet etter evne og ønske, og driften av vårt lokale, samt all kirkelig aktivitet er basert på frivillighet og dugnad. Det er ikke vanskelig å få utført oppgaver som drift og vedlikehold, takket være engasjerte medlemmer som ønsker å bidra til fellesskapet. Vi opplever at det frivillige engasjementet er en samlende faktor for lokalmenigheten.

Mange medlemmer bidrar også økonomisk med gaver på ulike måter for å støtte opp om virksomheten lokalt. I tillegg har BKM Måløy i 2019 bidratt med 272.250, – i gave til vår sentralforening Brunstad Christian Church (BCC), for å støtte den internasjonale kristne virksomheten som utgår derfra.

 BKM er gjennom felles formål og trosgrunnlag tilknyttet trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC). Hvert år inviterer BCC til internasjonale stevner i Vestfold. Her deltar mange medlemmer fra BKM Måløy, og kan oppmuntres i sitt personlige kristenliv sammen med trosfeller fra andre deler av verden. Her legges det til rette for alle målgrupper, og det er derfor et høydepunkt for mange i vår lokalmenighet.

Året 2019 har, som de foregående årene, vært innholdsrike og aktive år for våre medlemmer, med flere høydepunkter for både små og store, unge og eldre. Styret setter stor pris på engasjementet og gleden våre medlemmer viser over å være en del av noe som er større enn en selv.

Styret bestod i 2019 av Andreas Frantzen, Ester Itland, Jorunn Itland og Jens Frode Vågen.

På vegne av styret

Jens Frode Vågen (Styreformann)